Sứ mệnh - Tầm nhìn
1. Sứ mạng

    Sứ mạng của Khoa Kế toán Kiểm toán, Trường Đại học Ngân hàng là tạo dựng môi trường giáo dục đào tạo hiện đại, duy trì bản sắc dân tộc để người học phát huy tiềm năng, tính sáng tạo và năng lực tư duy; đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho xã hội; sáng tạo và chuyển giao tri thức khoa học đáp ứng yêu cầu hội nhập; thu nhận, nghiên cứu, phát triển và chuyển giao các thành tựu khoa học - công nghệ trong các lĩnh vực đào tạo của Trường.

2. Tầm nhìn

   Tầm nhìn của Khoa Kế toán Kiểm toán, Trường Đại học Ngân hàng là định hướng ứng dụng, thực hiện giáo dục - đào tạo con người phát triển toàn diện về tri thức đạo đức - sáng tạo, là công dân toàn cầu.

3. Hệ giá trị "Sáng tạo - Đạo đức - Trách nhiệm - Phát triển"


    Sáng tạo:
Khoa Kế toán Kiểm toán, Trường ĐH Ngân hàng Tp. HCM thực hành giá trị "Sáng tạo" trong mọi hoạt động giáo dục - đào tạo của trường, vận hành các hoạt động của mình bằng tri thức mới để các hoạt động diễn ra thành công và kết quả gia tăng về giá trị.

 Đạo đức: Khoa Kế toán Kiểm toán, Trường ĐH Ngân hàng Tp. HCM coi trọng giá trị "Đạo đức" trong mọi hoạt động giáo dục - đào tạo của Trường. Thể hiện ở sự cam kết hành xử của đội ngũ giảng viên, viên chức trong việc luôn tuân thủ quy chuẩn nghề nghiệp được luật pháp và xã hội quy định, phù hợp với truyền thống dân tộc và tiếp thu tinh hoa nhân loại.

 Trách nhiệm: Khoa Kế toán Kiểm toán, Trường ĐH Ngân hàng Tp. HCM đề cao giá trị "Trách nhiệm" trong mọi hoạt động giáo dục - đào tạo của Trường. Đó là trách nhiệm quan tâm đến người học giúp họ phát triển nhân cách và kỹ năng trách nhiệm với xã hội - cộng đồng trong việc cam kết duy trì chất lượng giáo dục - đào tạo; trách nhiệm với quốc gia thể hiện qua việc thực hiện tốt mục tiêu chung của giáo dục đại học; trách nhiệm tự thân phát triển thể hiện qua việc không ngừng nâng cao vị thế của Trường.
    Phát triển: Khoa Kế toán Kiểm toán, Trường ĐH Ngân hàng Tp. HCM luôn hướng đến giá trị "Phát triển" trong mọi hoạt động giáo dục - đào tạo. Giá trị "Phát triển" ấy được thể hiện ở sự đổi mới thường xuyên toàn bộ hoạt động theo hướng không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.