Danh sách giảng viên cố vấn khoa Kế Toán- Kiểm Toán, năm học 2017-2018

00:00 01/01/2000


LỚP GIẢNG VIÊN CỐ VẤN
DH30KT01 Đoàn Quỳnh Phương
DH30KT02 Nguyễn Thị Tường Tâm
DH30KT03 Hồ Hạnh Mỹ
DH30KT04 Tiêu Thị Thanh Hoa
DH30KT05 Nguyễn Thanh Huyền
DH31KT01 Lý Hoàng Oanh
DH31KT02 Nguyễn Thị Kim Phụng
DH31KT03 Trần Thị Tuyết Vân
DH31KT04 Dương Nguyễn Thanh Tâm
DH31KT05 Nguyễn Xuân Nhật
DH32DC26 Đinh Văn Thịnh
DH32DC27 Phạm Ngọc Nam
DH32DC28 Phùng Thị Hồng Gấm
DH32DC29 Lê Mỹ Hoàng
DH32DC30 Đỗ Thị Hương
DH32DC31 Trần Thị Hải Vân
DH32DC32 Lương Xuân Minh
DH33DC11 Nguyễn Thị Đoan Trang
DH33DC12 Nguyễn Thị Hiền
DH33DC13 Nguyễn Phương Mai
DH33DC14 Lý Hoàng Oanh
DH33DC15 Dương Nguyễn Thanh Tâm
DH33DC16 Đinh Văn Thịnh
HQ2-GE05 Đinh Thu Quỳnh
HQ2-GE07 Trần Quốc Thịnh
HQ3-GE05 Nguyễn Thị Mai Hương
HQ3-GE07 Nguyễn Thị Thu Lài
HQ4-GE03 Nguyễn Thị Hằng Nga
HQ5-GE07 Nguyễn Quỳnh Hoa
HQ5-GE12 Hồ Hạnh Mỹ
LT15DH08 Mai Hồng Chi
LT16DH03 Mai Hồng Chi

 


 

LỚPGIẢNG VIÊN CỐ VẤN
DH29KT01Nguyễn Thị Đoan Trang
DH29KT02Nguyễn Thị Hằng Nga
DH29KT03Trần Thị Hải Vân
DH29KT04Đinh Văn Thịnh
DH29KT05Nguyễn Phương Mai
DH30KT01Đoàn Quỳnh Phương
DH30KT02Nguyễn Thị Tường Tâm
DH30KT03Hồ Hạnh Mỹ
DH30KT04Nguyễn Hoàng Bình
DH30KT05Nguyễn Thanh Huyền
LT15DH08Mai Hồng Chi
DH31DC12Lý Hoàng Oanh
DH31DC13Nguyễn Thị Kim Phụng
DH31DC14Lương Xuân Minh
DH31DC15Dương Nguyễn Thanh Tâm
DH31DC16Nguyễn Xuân Nhật
DH31DC17Trần Thị Tuyết Vân
DH31DC18Tiêu Thị Thanh Hoa
DH32DC26Đinh Văn Thịnh
DH32DC27Phạm Ngọc Nam
DH32DC28Phùng Thị Hồng Gấm
DH32DC29Lê Mỹ Hoàng
DH32DC30Đỗ Thị Hương
DH32DC31Trần Thị Hải Vân
DH32DC32Lương Xuân Minh
HQ3-GE07Nguyễn Thị Thu Lài
HQ3-GE05Nguyễn Thị Mai Hương
HQ2-GE07Trần Quốc Thịnh
LỚPGIẢNG VIÊN CỐ VẤN
DH29KT01Nguyễn Thị Đoan Trang
DH29KT02Nguyễn Thị Hằng Nga
DH29KT03Trần Thị Hải Vân
DH29KT04Đinh Văn Thịnh
DH29KT05Nguyễn Phương Mai
DH30KT01Đoàn Quỳnh Phương
DH30KT02Nguyễn Thị Tường Tâm
DH30KT03Hồ Hạnh Mỹ
DH30KT04Nguyễn Hoàng Bình
DH30KT05Nguyễn Thanh Huyền
LT15DH08Mai Hồng Chi
DH31DC12Lý Hoàng Oanh
DH31DC13Nguyễn Thị Kim Phụng
DH31DC14Lương Xuân Minh
DH31DC15Dương Nguyễn Thanh Tâm
DH31DC16Nguyễn Xuân Nhật
DH31DC17Trần Thị Tuyết Vân
DH31DC18Tiêu Thị Thanh Hoa
DH32DC26Đinh Văn Thịnh
DH32DC27Phạm Ngọc Nam
DH32DC28Phùng Thị Hồng Gấm
DH32DC29Lê Mỹ Hoàng
DH32DC30Đỗ Thị Hương
DH32DC31Trần Thị Hải Vân
DH32DC32Lương Xuân Minh
HQ3-GE07Nguyễn Thị Thu Lài
HQ3-GE05Nguyễn Thị Mai Hương
HQ2-GE07Trần Quốc Thịnh
LỚPGIẢNG VIÊN CỐ VẤN
DH29KT01Nguyễn Thị Đoan Trang
DH29KT02Nguyễn Thị Hằng Nga
DH29KT03Trần Thị Hải Vân
DH29KT04Đinh Văn Thịnh
DH29KT05Nguyễn Phương Mai
DH30KT01Đoàn Quỳnh Phương
DH30KT02Nguyễn Thị Tường Tâm
DH30KT03Hồ Hạnh Mỹ
DH30KT04Nguyễn Hoàng Bình
DH30KT05Nguyễn Thanh Huyền
LT15DH08Mai Hồng Chi
DH31DC12Lý Hoàng Oanh
DH31DC13Nguyễn Thị Kim Phụng
DH31DC14Lương Xuân Minh
DH31DC15Dương Nguyễn Thanh Tâm
DH31DC16Nguyễn Xuân Nhật
DH31DC17Trần Thị Tuyết Vân
DH31DC18Tiêu Thị Thanh Hoa
DH32DC26Đinh Văn Thịnh
DH32DC27Phạm Ngọc Nam
DH32DC28Phùng Thị Hồng Gấm
DH32DC29Lê Mỹ Hoàng
DH32DC30Đỗ Thị Hương
DH32DC31Trần Thị Hải Vân
DH32DC32Lương Xuân Minh
HQ3-GE07Nguyễn Thị Thu Lài
HQ3-GE05Nguyễn Thị Mai Hương
HQ2-GE07Trần Quốc Thịnh