Thông báo

Hoạt động ngoại khóa "Kinh nghiệm thực tiễn về kiểm toán báo cáo tài chính"

11:53 09/06/2016

Khoa KTKT tổ chức hoạt động ngoại khóa "Kinh nghiệm thực tiễn về kiểm toán báo cáo tài chính" (04/05/2016)