Thông báo

KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC “CHUẨN MỰC BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ (IFRS) CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC”

10:23 29/12/2016

File đính kèm

KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC “CHUẨN MỰC BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ (IFRS) CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC” Tải về